امید شیخیOmid Sheikhi, الهام فخاریElham Fakhari, و عزیزه کریمیانAzizeh Karimian. 2021. “بررسی وضعیت پریودنتال در بیماران با گروه‌های خونی مختلف مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آگوست, 234-41. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7527.