شهاب اعتمادیShahab Etemadi, علی صالحیAli Salehi, افشین یادگاریAfshin Yadegari, پانیذ رنجیPaniz Ranji, و مهتاب صالحی کهریزسنگیMahtab Salehi Kahrizsangi. 2021. “بررسی آناتومی و آنالیز آنتروپومتریک کانال اپتیک و ساختارهای اطراف با توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, دسامبر, 425-34. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i4.8655.