پریسا حاجیانParisa Hajian, امیر منصور شیرانیAmir Mansour Shirani, و مریم خسرویMaryam Khosravi. 2021. “مقایسه‌ی بین لیزر کم‌توان و کرم آسیکلوویر 5٪ در درمان تب‌خال لب”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ژوئن, 175-82. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6881.