امیرمحمد اسماعیلیانAmirmohamad Esmaeilian, آزاده ترک‌زادهAzadeh Torkzadeh, امین مرتهبAmin Mortaheb, و آزاده ذکریائی جویباریAzadeh Zakariaee Juybari. 2021. “بررسی مورفولوژي ريشه‌ي دندان‌هاي مولر اول و دوم ماگزيلا با استفاده از Cone-Beam Computed Tomography”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آگوست, 329-36. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7537.