فروز کشانیForouz Keshani, سید محمد رضویSeyed Mohammad Razavi, و نگار جلال پورNegar Jalalpour. 2021. “آگاهی، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان دندان‌پزشکی اصفهان در مورد اصول بیوپسی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آگوست, 273-82. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7531.