زهرا گلستان‌نژادZahra Golestannejad, رحمان ناظریRahman Nazeri, مرضیه غیورMarzieh Ghaiour, و مهدیه مهرفرMahdieh Mehrfar. 2021. “بررسی میزان آگاهی و نگرش مربیان مهدکودک‌های شهر خرم‌آباد در زمینه‌ی تروما به دندان‌های شیری”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آگوست, 262-72. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7530.