شیرین مرزوقیShirin Marzoughi, رضا سالاری مقدمReza Salari-Moghaddam, ریحانه فقیهیانReyhaneh Faghihian, سمانه مرادیSamaneh Moradi, و مهدی سلطانیMehdi Soltani. 2021. “اپکسیفیکاسیون دندان مولر اول دائمی نابالغ با سرامیک سرد: گزارش یک مورد”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, دسامبر, 467-73. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i4.8660.