الهه نجفیElaheh Najafi, مصطفی امینی رارانیMostafa Amini-Rarani, و مریم معینیMaryam Moeeni. 2022. “عوامل مرتبط با تقاضای خدمات دندان‌پزشکی پایه در خانوارهای ایرانی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آوریل, 59-69. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10073.