عبدالرحيم داوریAbdolrahim Davari, علیرضا دانش کاظمیAlireza Daneshkazemi, ساناز عباسیSanaz Abbasi, و فرزاد ضیائیFarzad Ziaei. 2022. “بررسی همبستگی بین شاخص Decayed, Missing, Filled, Teeth با شاخص‌های مرتبط با Glomerular Filtration Rate در مراحل مختلف بیماری کلیه در بزرگسالان شهر شاهدیه، یزد”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, سپتامبر. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i3.11243.