سجاد باباییSajad Babaei, مهرداد کاظمیانMehrdad Kazemian, فاطمه آقاییFateme Aghaee, و آرش قدوسیArash Ghodousi. 2022. “بررسی هم‌خوانی نمای لبخند با ویژگی‌های شخصیتی در بیماران متقاضی طراحی لبخند”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, دسامبر, 356-64. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.1964.