مرجان بلبلیانMarjan Bolbolian, مهسا اصفهانیMahsa Esfehani, ندا حاجی حسنیNeda Hajihassani, زهره خلیلیZohreh Khalili, مهشید مبینیMahshid Mobini, و مریم تفنگچی هاMaryam Tofangchiha. 2022. “مقایسه‌ی دقت دستگاه تصویربرداری سه بعدی (Newtom و Planmeca) در تشخیص تحلیل خارجی ریشه در شرایط آزمایشگاهی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, دسامبر, 398-407. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i4.12097.