عاطفه نجفی شاهکوهیAtefeh Najafi Shahkoohi, و مریم معینیMaryam Moeeni. 2024. “پوشش بیمه‌ی دندان‌پزشکی کودکان به مثابه یک تقاضای محقق نشده؟”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, می, 6-12. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.2022.