فاطمه مولاییFatemeh Molaei, آرش قدوسیArash Ghodousi, سمیه عباسیSomayeh Abbasi, آرش گلستانهArash Golestaneh, و لیدا ساسانیLida Sasani. 2024. “بررسی الگوی مورفولوژیک اثر لب‌ها در جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, می, 25-32. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.2027.