منصور سردارپورMansoor Sardarpour, و آتوسا امین‌زاده گوهریAtousa Aminzadeh Gohari. 2023. “میزان آگاهي دانشجویان دندان‌پزشکي سال آخر در مورد راه‌های تشخیص ضایعه‌ی (Oral Squamous Cell Carcinoma )”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, اکتبر, 208-18. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.2069.