مظاهریحمید, شیربانمحمد رضا, Hamid Mazaheri, و Mohammad Reza Shirban. 2010. “بستن فاصله بین دو دندان با کامپوزیت رزین به روش مستقیم با معرفی یک روش جدید - گزارش مورد”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 6 (4), 426-31. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/209.