عبادیانبهناز, حاتمیمهناز, Behnaz Ebadian, و Mahnaz Hatami. 2010. “مروری بر پروتزهای ثابت کانتی لور متکی بر دندان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 6 (4), 410-25. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v6i4.210.