تکتم خدادادیToktam Khodadadi, رضا خدادادیReza Khodadadi, توحید خدادادیTohid Khodadadi, امیرحسین فتحیAmirhossein Fathi, و فرشاد نادیانFarshad Nadian. 2024. “بررسی تأثیر سرما بر شل شدن پیچ اباتمنت در ایمپلنت‌های با هگز داخلی در ایمپلنت‌های بون لول”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, می, 43-51. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.2107.