نسیم جعفری پزوهNasim Jafari Pozve, فاطمه آقاجانیFatemeh Aghajani, و محمد درویشیMohammad Darvishi. 2024. “یافته‌های رادیوگرافیک و پاتولوژیک کیست دانتی‌ژور التهابی در فک پایین: یک گزارش مورد”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, می, 61-66. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.2110.