علیرضا رهبرAlireza Rahbar, بتول امیریBatool Amiri, زینب خجستهZeinab Khojaste, محمدرضا حسینیMohammad Reza Hosseini, و نجمه سوادیNajmeh Savadi. 2024. “بررسی نقش پیشگویی‌کنندگی الگوی غذایی بر پوسیدگی دندانی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, می, 13-24. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.2114.