معصومه رستم زادهMasoumeh Rostamzadeh. 2024. “رزین اکریلی گرماپخت حاوی نانوپارتیکل اکسید زیرکونیوم، افزایش استحکام خمشی یا کاهش آن: نامه به سردبیر”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, می. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.2136.