عمرانیعلیرضا, مصری پورمنوچهر, کوثری اصفهانرها, متقیآرش, Alireza Omrani, Manouchehr Mesripoor, Raha Kowsari Isfahan, و Arash Motaghi. 2011. “بررسی میزان فعالیت ویژه آنزیم اسید فسفاتاز در مایع شیار لثه¬ای طی حرکات ارتودنسی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 7 (2), 114-21. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/319.