محمدیزاهد, رضایی صوفیلقمان, ژالهبابک, رضایی دهقانحبیب, Zahed Mohammadi, Loghman Rezaee Sofi, Babak Jaleh, و Habib Rezaee Dehghan. 2011. “مقایسه اثر سه محلول شستشوی کانال ریشه دندان بر انرژی آزاد سطحی عاج ریشه”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 7 (2), 106-13. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/322.