غفورنیامریم, حاج نوروز علی تهرانیمریم, بدیهیان نجف آبادیشاپور, Maryam Ghafournia, Maryam Hajenorouzali Tehrani, و Shapoor Badihian Najafabadi. 2011. “بررسی ارتباط عادات دهانی و رفتارهای تغذیه‌ای با وجود کراس بایت خلفی در دندان‌های شیری گروهی از کودکان 5-3 ساله شهر اصفهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 7 (2), 139-46. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/323.