حميصيجلال الدین, خواجوییپدرام, Jalalaldin Hamissi, و Pedram Khajooei. 2011. “مقایسه تأثیر درمان جراحی پریودنتال و درمان معمول پریودنتال بر تغييرات غلظت سرمی C-Reactive-Protein”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 7 (2), 171-77. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/330.