محمودیمجتبی, سعیدیعلیرضا, گنجعلیخان نسبسید عبدالرضا, هاشمی پورمریم السادات, Mojtaba Mahmoodi, Ali Reza Saeidi, Sayed Abdolreza Ganjalikhan Nasab, و Maryam sadat Hashemipour. 2011. “بررسي توزيع تنش به روش اجزاي محدود در دندان مولر دوم مندیبل ترمیم شده با پست‌هاي پيش‌ساخته و ريختگي”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 7 (4), 355-65. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/368.