خزیمهفائزه, جعفریمجید, Faezeh Khozeimeh, و Majid Jafari. 2011. “بررسی غلظت اینترلوکین– 1 آلفا، اینترلوکین 10 و فاکتور نکروز دهنده تومور- آلفا در بزاق بیماران مبتلا به ضایعات دهانی پمفیگوس ولگاریس به روش الیزا (ELISA)”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 7 (4), 374-79. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/374.