خدادادیرضا, منیری فررسول, عسگرینوید, بهاروندیمحمد, Reaz Khodadadi, Rasool Monirifar, Navid Asgari, و Mohammad Baharvandi. 2011. “مقایسه تطابق رنگ روکش‌های چینی- فلز ساخته شده توسط تكنيسين‌های با تحصیلات دانشگاهی و تجربی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 7 (4), 425-33. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/376.