برکتینبهناز, فرهادعلیرضا, رفائیپوراندخت, حیدریفریبا, Behnaz Barekatain, Ali Reza Farhad, Poorandokht Refaei, و Fariba Heidari. 2011. “مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد باکتری دو داروی کلشی‌سین و هیدروکسید کلسیم بر چند گونه میکروبی و فلور نرمال بزاق”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 7 (4), 409-17. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/382.