صالحیمحمد رضا, موحدیانبیژن, باقیزهرا, Mohammad Reza Salehi, Bijan Movahedian, و Zahra Baghi. 2012. “بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان شهر اصفهان در مورد تدابیر لازم در دوران بارداری”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 7 (5), 493-98. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/387.