غلیانیپریچهر, بابادیفاطمه, Parichehr Ghalyani, و Fatemeh Babadi. 2012. “فراوانی تظاهرات بالینی در بیماران دارای سندرم بهجت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال‌های 1386-1376”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 7 (5), 862-65. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/403.