حاج نوروز علی تهرانیمریم, سخاوتیهاجر, جاوریمنصور, Maryam Hajenorouzali Tehrani, Hajar Sekhavati, و Mansour Javeri. 2012. “میزان شیوع دندان‌های ناتال در نوزادان متولد شده در شهر اصفهان در یک دوره یک‌ساله”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 7 (5), 482-87. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/404.