شیخیمهناز, قربانی زادهسجاد, قاسم زادهامین, باغستانیمهدی, Mahnaz Sheikhi, Sajad Ghorbanizadeh, Amin Ghasemzadeh, و Mehdi Baghestani. 2012. “بررسی میزان دقت روش دمرجیان در تخمین سن تقويمي افراد 17-5 ساله شهر كرمان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 7 (5), 554-58. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/410.