غلیانیپریچهر, بابادیفاطمه, خزیمهفائزه, Parichehr Ghalyani, Fatemeh Babadi, و Faezeh Khozeimeh. 2012. “بررسی فراوانی عوامل ایجاد کننده تغییر رنگ دندان در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های اصفهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 7 (5), 799-803. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/458.