شهیدیشعله, ادیبیصدف, وجدانیمهرو, خالدیامیر علیرضا, Sholeh Shahidi, Sadaf Adibi, Mahro Vojdani, و Amir Ali Reza Khaledi. 2012. “مقایسه شیب کندیلی حاصل از رکورد داخل دهانی با تریسینگ رادیوگرافی ترانس کرانیال”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (2), 117-25. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/468.