فلاح تفتیعباس, جعفری ندوشنعباسعلی, سلطانیفریدون, ابراهیمی مقدمزینب, میرزاییفرزانه, Abbas Falah-Tafti, Abbasali Jafari Nodoushan, Feridon Soltani, Zeynab Ebrahimi-Moghadam, و Farzaneh Mirzaei. 2012. “مقايسه ميزان چسبندگی وکلونیزاسیون كانديدا آلبيكنس بر روي سه نوع ماده بهسازي بافت در شرايط آزمایشگاهی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (2), 109-16. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/469.