رضویسید محمد, ترابی نیانکیسا, تحریریاندانا, Sayed Mohammad Razavi, Nakisa Torabinia, و Dana Tahririan. 2012. “میزان تظاهر نشانگر (VEGF) Vascular Endothelial Growth Factor درمخاط نرمال، مخاط دیسپلاستیک و کارسینوم سلول سنگفرشی دهان با روش ایمونوهیستوشیمیایی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (1), 36-44. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/470.