جباری فرسید ابراهیم, بیرجندیندا, خادمپروین, فرسامطیبه, فالی نژادفریناز, مشرف جواديفرناز, Sayed Ebrahim Jabarifar, Neda Birjandi, Parvin Khadem, Taiebeh Farsam, Farinaz Falinezhad, و Farnaz Moshref- Javadi. 2012. “بررسی ارتباط کیفیت زندگی با سلامت دهان و دندان در افراد 45-18 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی خوراسگان در سال 90-1389”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (1), 68-74. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/471.