جوادی نژادشهرزاد, میرزا کوچکی بروجنیپروین, سالكيمرتضي, حاجی زادهفاطمه, Shahrzad Javadinejad, Parvin Mirzakoucheki Borojeni, Morteza Saleki, و Fatemeh Hajizadeh. 2012. “مقایسه بالینی نوعی شیارپوش خود اچ کننده با یک شیارپوش متداول: یک مطالعه 12 ماهه”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (2), 99-108. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/472.