نیلیمنیره, علی قربانیرضا, Monireh Nili, و Reza Ali Ghorbani. 2012. “بررسی تأثیر واش دوم در دو روش قالب‌گیری یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای بر تطابق لبه‌ای”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (2), 126-35. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/474.