مشرف جواديفرناز, افقريپرستو, رفيع زادهمژگان, محرريمحمدرضا, خروشيمريم, Farnaz Moshref-Javadi, Parastoo Afghari, Mojgan Rafizadeh, Mohammadreza Moharreri, و Maryam Khoroushi. 2012. “مروري بر علل، شاخص‌ها، تشخيص و درمان فلوروزيس دنداني”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (1), 81-91. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/482.