کوشاسارا, پورمهدی بروجنیمهدی, کلاهیشیرین, Sara Koosha, Mahdi Pourmahdi Borujeni, و Shirin Kolahi. 2012. “بررسی اسپکتروفتومتری اثر نوع آلیاژ بر رنگ رستوریشن‌های فلز- سرامیک”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (3), 260-68. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/489.