بدریانحمید, شیخیمهناز, میرزا باقریانعاطفه, خلیقی نژادنوید, Hamid Badrian, Mahnaz Sheikhi, Atefeh Mirzabagherian, و Navid Khalighinejad. 2012. “بررسی میزان دوز دریافتی غده تیروئید در توموگرافی کانونشنال اسپیرال و توموگرافی کامپیوتری اسپیرال”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (2), 143-50. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/493.