رضویسید محمد, سیادتسارا, مهدیزادهمژده, موحدیانبیژن, هاشمی نیاداریوش, Sayed Mohammad Razavi, Sara Siadat, Mozhdeh Mehdizadeh, Bijan Movahedian, و Daryoush Hasheminia. 2012. “بررسی ایمونوهیستوشیمیایی تغییرات بافت شناسی نسوج اطراف دندان‌های عقل نهفته”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (2), 162-71. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/494.