خاموردیزهرا, رضایی صوفیلقمان, کسراییشاهین, مقیم بیگیعباس, رستمیشیوا, Zahra Khamverdi, Loghman Rezaei-Soufi, Shahin Kasrei, Abas Moghim Beigi, و Shiva Rostami. 2012. “بررسی آزمایشگاهی اثر اپی گالوکاتچین گالات بر استحکام باند برشی کامپوزیت به مینای سفید شده”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (3), 235-43. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/502.