صالحیپریسا, حیدریسمیه, خواجهفرزانه, Parisa Salehi, Somayeh Heidari, و Farzaneh Khajeh. 2012. “بررسی رابطه مساحت سینوس فرونتال با اندازه فک پایین در تصاویر لترال سفالوگرام بالغین”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (3), 244-50. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/504.