هاشم‌زادهزهرا, رضویسید محمد, صفائیمهران, توکلیپیام, کشانیفروز, Zahra Hashemzadeh, Sayed Mohammad Razavi, Mehran Safaei, Payam Tavakoli, و Forouz Keshani. 2012. “گزارش یک مورد آملوبلاستیک فیبروما همراه با تخریب کورتکس”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (3), 291-97. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/505.