عاطفتمحمد, بهشتیمریم, خاموردیزهرا, کسراییشاهین, Mohammad Atefat, Maryam Beheshti, Zahra Khamverdi, و Shahin Kasraei. 2012. “تأثیر درمان سطحی با لیزر CO2 بر استحکام باند اولیه کامپوزیت رزین به زیرکونیا”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (3), 213-20. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/509.