غلیانیپریچهر, حاجی صادقیسمیرا, مختاریحجت اله, Parichehr Ghalyani, Samira Hajisadeghi, و Hojatollah Mokhtari. 2012. “بررسی شیوع و علایم بالینی زبان جغرافیایی در زنان باردار”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (3), 251-59. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/510.