رفيع زادهمژگان, محرريمحمدرضا, خسرويكاظم, مشرف جواديفرناز, خروشيمريم, Mozhgan Rafizadeh, Mohammad Reza Moharreri, Kazem Khosravi, Farnaz Moshref-Javadi, و Maryam Khoroushi. 2012. “مروری بر نانوكامپوزيت‌ها”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (3), 269-90. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/511.