اخوانعلی, شفیعی رادالهه, مهدیزادهمژده, موسویسید بهروز, مدرسیجلیل, Ali Akhavan, Elahe Shafiei Rad, Mozhdeh Mehdizadeh, Seyed Behrouz Mousavi, و Jalil Modaresi. 2012. “بررسی رادیواپسيتي یک نوع ماده جديد پرکننده ریشه دندان (NREFM) به همراه دو نوع رادیواپسي فایر و مقایسه آن‌ها با Pro- Root MTA و سمان پرتلند”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (3), 221-28. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/512.